INFORMACJE OGÓLNE
O PROGRAMIE BADAWCZYM WSPARCIA NABORÓW DO KLAS O PROFILU SPORTOWYM
„SPORTOWA KLASA”
1. Przedsięwzięcie pn. Program badawczy wsparcia naborów do klas o profilu sportowym „Sportowa Klasa” to inicjatywa nastawiona na wsparcie ogólnego rozwój reprezentantów polskiego młodego pokolenia. Na podstawie szczegółowej analizy i wymiernych danych, przedsięwzięcie dostarczy rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom odpowiedzi dotyczącej tego, na jakim etapie rozwoju fizycznego znajdują się dzieci. W ten sposób określane będą predyspozycje umożliwiające zapisy dzieci do klas sportowych na poziomach 1 i 4 klasy szkoły podstawowej. W związku z tym, bezpośrednimi uczestnikami projektu będą dzieci z zerówek (priorytetowo) oraz 3 klas szkół podstawowych.
2. Program polega na utworzeniu sieci sportowych zajęć sprawdzająco-doskonalących, które odbywały będą się w przynajmniej 100 placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, po minimum 4 w każdym powiecie. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Tylko w sytuacji, gdy z danego powiatu nie zgłosi się wymagana liczba placówek (4), w innym ta liczba będzie mogła być większa. Wyjątkiem mogą być miasta na prawach powiatu. Dokładne miejsca prowadzenia zajęć zostaną ustalone przez Organizatora, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty.
3. Projekt „Sportowa Klasa” wprowadzony zostanie przez Fundację Aktywnego Rozwoju pilotażowo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od początku nowego roku szkolnego.
4. Planowane jest wdrożenie następujących ćwiczeń:
– ZWINNOŚĆ (bieg wahadłowy 4 x 10 m, pomiar czasu)
– SKOCZNOŚĆ (skok w dal z miejsca, pomiar odległości)
– SIŁA RAMION (rzut 2kg piłką lekarską, pomiar odległości)
– GIBKOŚĆ (skłon tułowia w przód ze stania w pozycji na baczność, skłon dosiężny)
– MIĘŚNIE BRZUCHA (skłony w przód z leżenia tyłem, liczba powtórzeń)
– WYTRZYMAŁOŚĆ (bieg na dystansie 270m/600m, pomiar czasu)
5. Zajęcia organizowane będą w każdej z wybranych placówek na przestrzeni 8 tygodni 8-krotnie (raz w każdym tygodniu). W zajęciach tych udział będzie brała każdorazowo ta sama grupa uczestników, tj. ok. 20 uczniów, uczęszczających do zerówek lub 3 klas szkół podstawowych. Każdorazowo zajęcia te trwały będą 1 godzinę. W trakcie zajęć wykonywany będzie zestaw prostych, wymiernych ćwiczeń przygotowujących do testów sprawnościowych do klas sportowych, w tym m.in. udoskonalających szybkość, gibkość, skoczność, wytrzymałość i zwinność. Wykonanie każdego z przedstawionych w metodyce ćwiczeń przez wszystkich uczestników projektu 8-krotnie i na przestrzeni 8 tygodni, pozwoli na określenie skali dokonywanego postępu. Postęp ten odnotowywany będzie w „Dzienniczku Sprawności Motorycznej Ucznia”.
6. Przed i w trakcie wykonywania ćwiczeń dzieci znajdowały będą się pod fachową opieką nauczycieli-instruktorów. Nad bezpieczeństwem i efektywnością pracy poszczególnych grup czuwał będzie każdorazowo jeden instruktor (zostanie on oddelegowany do kompleksowej obsługi zajęć w danej placówce oświatowej). Kadra dydaktyczna wytypowana zostanie przy ścisłej współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty.
7. Podkreślenia wymaga fakt, iż osoby należące do kadry dydaktycznej (instruktorzy), wezmą uprzednio udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia działań tego typu. Podczas szkolenia szczególny nacisk położony zostanie na konieczność wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem prawidłowej techniki, a także na zwracanie uwagi na indywidualne predyspozycje psychofizyczne uczniów. Szkolenie przeprowadzone będzie na początku września 2022r. w Bydgoszczy przez metodyków Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz doświadczonego trenera przygotowania fizycznego Marcina Kaczochę.
8. W celu podniesienia rangi wydarzenia, a także zmotywowania uczestników do działania, wybrane zajęcia odwiedzą przedstawiciele Fundacji Aktywnego Rozwoju SKOWROŃSKA-FULARCZYK-MALINOWSKI.
9. Obserwacja, a także wnioski wskazywane przez instruktorów w trakcie prowadzonych zajęć przyczynią się do powstania analitycznej publikacji w postaci online. Będzie się ona koncentrowała na wskazaniu wniosków odnoszących się m.in. do: stanu ogólnej sprawność fizycznej dzieci, a także ich predyspozycji w kontekście funkcjonowania w klasach sportowych. Jednocześnie, wskazywane będą wnioski wspomagające proces podnoszenia jakości badań naukowych dotyczących kultury fizycznej dzieci. Publikacja powstanie przy współpracy ze środowiskiem akademickim, tj. Instytutem Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
10. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć zapewniony zostanie przez Organizatora i przekazany będzie podczas wspólnego szklenia nauczycieli. Dodatkowo, każdy uczestnik projektu otrzyma tzw. pakiet sportowy, w którym znajdzie się między innymi worek na w-f, koszulka oraz bidon wielokrotnego użytku. Po zakończeniu udziału w programie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, medal i statuetkę.
11. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
12. Organizator ponosi koszty wynagrodzenia nauczycieli oraz wynajmu sali. Zadaniem zgłaszającej się placówki oświatowej jest wytypowanie nauczyciela, zapewnienie grupy dzieci wraz ze zdobyciem wymaganych zgód od rodziców/opiekunów (do 20 osób – nie muszą być z jednego oddziału) oraz zaplanowanie w grafiku optymalnej godziny do przeprowadzenia zajęć w sali sportowej.