Z zajęć na zajęcia osiągali coraz lepsze wyniki, a to było powodem do radości nie tylko dla nich. W opinii aż 91% rodziców ich dzieci poprawiły swoją sprawność fizyczną, co potwierdza raport naukowy. Sukcesem frekwencyjnym, organizacyjnym i statystycznym zakończyła się pierwsza edycja autorskiego projektu badawczego wsparcia naborów do klas o profilu sportowym „Sportowa Klasa” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.
Program „Sportowa Klasa” to jedno z praktycznych narzędzi, które sprzyja procesowi powstawania klas sportowych. Na podstawie szczegółowej analizy i wymiernych danych, przedsięwzięcie dostarczyło rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom odpowiedzi ukazującej na jakim etapie rozwoju fizycznego znajdują się dzieci biorące udział w programie. Określane zostały ich predyspozycje, umożliwiające zapisy do klas sportowych na poziomach 1 i 4 klasy szkoły podstawowej. Jego istotą był cykl zajęć sprawdzająco-doskonalących, składający się z zestawu ćwiczeń i testów sprawnościowych.
W badaniach wzięło udział 1975 dzieci z zerówek oraz trzecich klas szkół podstawowych z 78 placówek zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Miejsca prowadzenia zajęć zostały ustalone we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty na zasadzie otwartego systemu zgłoszeń. W programie uczestniczyło 87 nauczycieli, którzy poprowadzili 100 grup badawczych.

Zajęcia w szkołach odbywały się raz w tygodniu na przełomie października i listopada 2022 roku. W trakcie zajęć wykonywano zestaw prostych ćwiczeń, przygotowujących do testów sprawnościowych obowiązujących podczas naboru do klas sportowych. Nauczyciele na bieżąco notowali rezultaty uzyskiwane przez dzieci w przygotowanych w tym celu „Dzienniczkach Sprawności Motorycznej”, służących obrazowaniu stanu sprawności uczniów w poszczególnych szkołach. Dodatkowo w trzech wskazanych terminach – po zajęciach 1, 5 i 8 – wprowadzali oni wyniki pomiarów prób sprawnościowych uzyskiwane przez dzieci do systemu przygotowanego przez pracowników Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dodatkowo w badaniach wzięli udział rodzice dzieci uczestniczących w projekcie. Przed rozpoczęciem projektu wypowiedziało się 1096 opiekunów na temat tego, jak postrzegają aktywność fizyczną oraz jaką rolę odgrywa ona w rozwoju ich podopiecznych. Ponadto ocenili możliwość swojego udziału w zajęciach przygotowujących do rekrutacji do klas sportowych. Po zakończonym projekcie ponownie wypowiedziało się 767 opiekunów na temat wyżej wymienionych kwestii, dodatkowo oceniając wpływ programu „Sportowa Klasa” na rozwój umiejętności dziecka, niezbędnych w rekrutacji do klas sportowych.

Zaproponowane próby:

1. ZWINNOŚĆ (bieg wahadłowy 4×10 m, pomiar czasu)
2. SKOCZNOŚĆ (skok w dal z miejsca, pomiar odległości)
3. SIŁA RAMION (rzut 2-kilogramową piłką lekarską, pomiar odległości)
4. SZYBKOŚĆ (próba szybkości biegowej)
5. GIBKOŚĆ (skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność)
6. MIĘŚNIE BRZUCHA (skłony w przód z leżeniem tyłem)
7. WYTRZYMAŁOŚĆ (bieg na dystansie 270 m/600 m)

Po przeprowadzeniu programu biorące w nim udział dzieci istotnie poprawiły wyniki w zakresie prób: ZWINNOŚĆ, SKOCZNOŚĆ, SIŁA RAMION, SZYBKOŚĆ, MIĘŚNIE BRZUCHA i WYTRZYMAŁOŚĆ. W opinii 91% rodziców w wyniku działania programu ich dzieci poprawiły swoją sprawność fizyczną. Poprawę umiejętności niezbędnych przy rekrutacji do szkół sportowych odnotowało 86%, zaś 96% uważa zajęcia za bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci. Zgodność programu z możliwościami dzieci zadeklarowało 95% badanych, zaś 94% badanych podkreślało wagę otrzymywanych informacji zwrotnych o sprawności dziecka w ramach prowadzonego programu.
Wszyscy uczestnicy programu zostali jednakowo nagrodzeni – każdy z nich poza pakietem startowym otrzymał również medal, dyplom i statuetkę.
Uczestnicy programu, w tym nauczyciele, ocenili udział w „Sportowej Klasie” także w sposób opisowy. Oto wybrane opinie:

Szczegóły raportu przygotowanego przez dr Magdalenę Zając i dr hab. Mirosławę Szark-Eckardt z Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdują się >>TUTAJ<<.